Algemene-Voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website en een bestelling te plaatsen verklaart u zich akkoord met onze voorwaarden.

Deze website wordt uitgebaat door Jacobs Group bv
Joossensgang 12
2060 Antwerpen
Ondernemingsnummer 0784 414 155.
Rekeningnummer: BE29 6451 0877 8764

De koopovereenkomsten via deze website worden verondersteld om afgesloten te zijn in het Nederlands.


U kan contact opnemen via de Contactpagina. Gegevens over hoe wij en onze partners uw gegevens verwerken kan u vinden op de pagina met ons privacybeleid.

Deze algemene voorwaarden beperken nooit uw wettelijke rechten.


Prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief de geldende BTW, tenzij anders vermeld.

De prijzen kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling. De prijs die van toepassing is wordt steeds vermeld in het overzicht dat wordt weergegeven voor de klant tot betaling overgaat.


Om een bestelling te kunnen afronden dient u contact- en leveringsgegevens in te vullen. Dit teneinde uw bestelling te kunnen verwerken. Voor u betaalt krijgt u steeds een volledig overzicht van de totaalprijs, inclusief de geldende verzendkosten.

U kan betalen met Bancontact, kredietkaart of via diverse homebankingplatformen, en worden verwerkt door onze partner Mollie.com. Op het moment van uw betaling worden controles gedaan en goedkeuring gevraagd. Indien uw transactie door uw bank of uitgever van uw kaart geweigerd wordt kunnen wij niet instaan voor vertraging bij levering of niet-levering van uw bestelling. Mocht u problemen ondervinden bij uw betaling dan kanu steeds contact opnemen via ons contactformulier.


Bestellingen zonder geldige afgeronde betaling worden niet verwerkt.

Bestellingen gebeuren steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid. Onze website is gekoppeld aan ons stockbeheerssysteem en controleert steeds op beschikbaarheid. Mocht het toch voorkomen dat een product niet geleverd kan worden dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op om een alternatief te vinden of een terugbetaling te regelen.


Levering

JACOBS wilt dat u volledig tevreden bent over elke aankoop en streeft ernaar om u te allen tijde uitstekende kwaliteit, waar voor uw geld en een prima service aan te bieden.

We stellen alles in het werk zodat de bestelde producten ten laatste binnen de termijn van 30 dagen vanaf de dag na uw bestelling bij u geleverd worden. Voor de levering van de goederen doet de Onderneming beroep op Bpost.


Indien we niet in staat zijn om de goederen binnen de 30 dagen te laten leveren, bijvoorbeeld omwille van de aard van de bestelling, omwille de beschikbaarheid van de bestelling of omwille van bijzondere omstandigheden, verbindt STOLP zich ertoe u om u hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen en u mee te delen wat de verwachte leveringsdatum is. Indien u de levering niet ontvangen heeft binnen de 90 dagen na de dag van de bestelling, kunt u de niet binnen deze termijn geleverde bestellingen annuleren. Indien de betaling al is gebeurd, ontvangt u de volledige terugbetaling van het betreffende artikel of de betreffende artikelen.


Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt.

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd. Deze schade behoort tot de exclusieve aansprakelijkheid van de transporteur die de onderneming heeft aangesteld.

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor gevolgschade (zoals bijvoorbeeld, eventuele schade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld).

Onze contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid blijft in ieder geval beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan door de klant wordt aangetoond dat ze niet werden ontvangen.


Garantie

De goederen die door de Onderneming verkocht worden, zijn in hoofdzaak unieke verzamelstukken, handmatig vervaardigde kunstobjecten in beperkte oplage aangemaakt, of handmatig vervaardigde interieurartikelen met een exclusief karakter.

De klant erkent dat het exclusieve karakter en specifieke gebruik van deze goederen door hem gekend is bij de aankoop.


Bij aankoop van unieke verzamelstukken en handmatig vervaardigde kunstobjecten, verbindt de onderneming zich ertoe om de klant voorafgaandelijk aan de aankoop correct en zo nodig schriftelijk op de leveringsbon te informeren over de actuele staat, zodat de klant perfect beschikt over een beschrijving van het goed en eveneens kennis heeft van haar specifieke eigenschappen. De klant erkent dat deze goederen bestemd zijn als exclusief interieurobject.

De non-conformiteit van het goed, dit wil zeggen wanneer het geleverde goed niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde goed (bijvoorbeeld ingevolge fabricage- of materiaalfouten), valt onder de wettelijke garantie. Indien de klant een product ontvangt dat niet-conform is, dan dient hij ons daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen, en ten laatste binnen de twee maanden vanaf de dag waarop het gebrek werd vastgesteld. Deze kennisgeving gebeurt op het (mail)adres vermeld in artikel 1.


De klant dient in deze kennisgeving duidelijk aan te geven waarin de niet-conformiteit bestaat. We bekijken vervolgens samen hoe we een oplossing kunnen bieden. In principe en voor zover dit mogelijk is, wordt het bestelde product vervangen door een soortgelijk product. Indien dit niet mogelijk is, vergoedt de onderneming alle van de klant ontvangen betalingen, inclusief de kosten die gemaakt zijn voor de levering aan de klant. De kosten van terugzending via de postdiensten zijn evenwel ten laste van de klant.

De wettelijke garantie kan niet worden ingeroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats, noch voor gebreken waarvan hij kennis had op het ogenblik van de verkoop. Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik, vallen evenmin onder deze garantie.


U hebt het recht om binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van de leveringsdatum, de bestelling die u via de website hebt geplaatst te annuleren met het oog op terugbetaling. Dit herroepingsrecht dient binnen de voormelde termijn te worden uitgeoefend door middel van het modelformulier dat te downloaden is op deze website, of via het formulier dat te vinden is op: http://economie.fgov.be/nl/consument/Handelspraktijken/Ventes_distance/#.Ve8ooSnovWM.

Op dit modelformulier deelt u ons het nummer van de bestelling en/of uw klantnummer mee.

Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen binnen voormelde termijn, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard.

De teruggave van goederen na herroeping dient te gebeuren door terugzending van deze goederen via de postdiensten, of door persoonlijke afgifte op het adres van de Onderneming, en dit onmiddellijk na uitoefening van het herroepingsrecht en ten laatste 14 kalenderdagen later. De terugzending gebeurt naar het adres dat bovenaan deze algemene voorwaarden.

U dient op redelijke wijze zorg te dragen voor de artikelen, en alle originele verpakkingen te bewaren. Vanzelfsprekend mag u de artikelen waarvan u de aankoop wenst te herroepen, niet gebruiken. 


De onderneming vergoedt alle van de klant ontvangen betalingen, inclusief de kosten die gemaakt zijn voor de levering aan de klant, binnen de 14 dagen na uw annuleringsbericht. De kosten van terugzending via de postdiensten ingevolge de herroeping zijn ten laste van de klant. 


De onderneming behoudt zich evenwel het recht voor te wachten met deze terugbetaling totdat zij alle goederen effectief heeft teruggekregen.

Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en/of weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties op de website te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van STOLP tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.

Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar het adres bovenaan deze algemene voorwaarden. We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 5 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de vermoedelijke termijn mee en houden we u op de hoogte van elk onderzoek.


De inhoud van deze website en andere publicaties van STOLP zijn eigendom van Thomas Nouws. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.


Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden ge├»nterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Voor eventuele geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.